Aalim ko khwab mai dekhna

logomaqbooliya

nek naami va nek bakhti ki dalil hai.