Khawab me Aabe jam jam (Zam Zam) pina

logomaqbooliya

ilam ashraf hasil hone ki dalil hai.