khawab me Aurat ko apni talak dete dekhna

logomaqbooliya

daulat milne ki dalil.