khwab me Anaar aur tursh khana

logomaqbooliya

ranj va gam ki dalil hai balki jumla meva haay tush ki yahi taabir hai.