khwab me Anguliyo ko dekhna

logomaqbooliya

maksad se dur rhne ki dalil hai.