khwab mein bacha dekhna

logomaqbooliya

agar isw tifl se vakif hai to basharat ki dalil aur agar is tifl se aashna nhi to fikr va gam aur dekhnapaida hona dakhtar kar behtar hiai fajinad nishani se.