khwab mein bard (chadar) dekhna

logomaqbooliya


1. khwab main chadar dekhna duniya wa aakhirat ki achaai ki alaamat hai.

2. naqsh o nigar wali chadar duniyawi kher ki daleel hai.

3. reshmi chadar maale haraam ki alaamat hai.

4. khwab main roti ki bani hui chadar deeni wa duniyawi kher ki nishani hai.