khwab mein Bimar, bijli aur barish dekhna

logomaqbooliya

shifa hasil ho aur jo makruz ho to karz ada ho jaye aur kaidi ho to chut jaye.