khwab mein Dastarkhwan khane se bhara dekhna

logomaqbooliya

aish hasil hone par aur darajiye umar ki delil hai.