khwab mein Ek Jaga Se Dusri Jaga Kodna

logomaqbooliya


1. khwab main ye amal karna baidaari main behuda baat karne ki alaamat hai.

2. oopar se neeche ki taraf phalangna achhi haalat se buri haalat ki taraf maail hone ki daleel hai.


3. teezi ke oopar chalna ya kudna alu martaba ki nishani hai aur neeche aana martaba girne ki khabar hai.