khwab mein Fanus dekhna

logomaqbooliya

aakhirat ka ilam hasil hone aur vah af aali se bachane ki dalil.