khwab mein Farishton ko jauk dar jauk ate dekhna

logomaqbooliya

maal se nuksan hone ki va pareshani va hairani ki dali.