khwab mein Gaay ka doodh peena

logomaqbooliya

duniya mai farakhi nemat hone kaam ajaam bagair hone ki dalil.