khwab mein Ghar ka gir jana

logomaqbooliya

maut ane ya bad aamal se duniya tabah hone ki dalil.