khwab mein Ghar zameen par dekhna

logomaqbooliya

farjand paida hone ya ladki paida hone ya aur koi nek kaam hone ki dalil.