khwab mein Ghulam Ko Makatib Banana

logomaqbooliya


Khwab main apne ghulam ko makatib banana ghulam wa aaqa ki umaron ke taweel hone ki daleel hai, kyon ki makatib ek muddat ko dusri muddat ke saath milana hai, neej ayesi raahat ki bhi daleel hai, jo donon ko haasil hogi.