khwab mein Ghulam Ko Mudbir Banana

logomaqbooliya

Khwab main ghulam ko mad bar banana, sahibe khwab ke liye kashadgi aur qarz se khuslasi ki daleel hai.