khwab mein Gunah Ky Qareb Hona

logomaqbooliya


Ye khwab main ahale sua ke qareeb hone ki nishani hai ayese hi gunahon ki maaf par hbi dalaalat karta hai jesa ki allah ka irshad hai siwaye tauba karne ke beshak tera rab badi maghfirat wala hai.