khwab mein Hamaam me ghusal karna

logomaqbooliya

fikr va gam se riha hone ki dalil hai.