khwab mein Jhagra Karna

logomaqbooliya

Jo khwab me dekhe ke us ne kisi se jhagra kiya hai to wah shadid gam se dochar hoga’