khwab mein Josh Di Hui Cheez dekhna

logomaqbooliya

Khwab me ubali huyi aur josh di huyi cheez ki tabeer jald haasil hone waale rizk hai aur bakhash tizaarat hai’ aur ubali huyi sabji’ adaaye karz ho har cheez ke makdum hone’ masarat wa khushi ya gam wa hizn aur fakr wa fakah ki daleel hai.