khwab mein Jud (sakhawat) dekhna

logomaqbooliya

bakheel qism ke logon ke liye khwab main sakhawat karna irfaan ki daleel hai aur akhlaaq husna ki taraf rujua karne karne aur bahtreen akhlaaq apnane aur gumrahi ke baad rahe raast ki taraf aane ki daleel hai.