khwab mein Kapra Urna dekhna

logomaqbooliya

Khwab main udhana natalabe rizaqo kushi ki alaamat hai akur muqaam aur muqaam buland ke hasool ki bhi daleel hai.