khwab mein Kashti samait dubna

logomaqbooliya

badshah ke muhasbe mai girftar hone ki dalil.