khwab mein khak ka khana

logomaqbooliya

maal bahut milne ki dalil hai ya to ma aash ki taklif uthane ki nishani hai.