khwab mein khak par chalna

logomaqbooliya

dualat mand hone ki dalil hai.