khwab mein Khet katna

logomaqbooliya

apni aurat ko talak dene ya kisi ko katl karne ki dalil.