khwab mein Kohe kaaf ki ser karna

logomaqbooliya

hukumat va badshaht ki dalil.