khwab mein Kunwan Ko Paina

logomaqbooliya

Uski taabeer ghamzadah ke liye khushi se aur masroor ki liye gham ki jaati hai agar woh bhi gusal kare.