khwab mein Kuttub Faroosh dekhna

logomaqbooliya

Khwab main dekhna madaraza zail amoor par dalaalat karta hai ghamon ke door hone mushkilat ke hal hone ajeeb o ghareeb khabar par matlaa hone aur ghair shaadi shuda ke liye nikah karne faasiq ke liye tauba karne aur kaafir ke islam qabool karne waghaira par.