khwab mein Laat Padri dekhna

logomaqbooliya


1. jo khud ko khwab main laat padri dekhe toh daleel hai woh sahibe quwat aadmi hai logon ko bidaat ki taraf daawat deta hai chunancha log jitne us ke taabe hon us qadar us ki daawat ko qabool karenge.


2. agar use laat padri ke taur par bulaya gaya aur woh us ko pasand nahin karta hai toh bidaat ya jhoot us ke zimme lagaya jayega jabki woh us se bari hoga.