khwab mein Ladke kisi namalum ko dekhna

logomaqbooliya

fikr va gam laahak hone ki dalil.