khwab mein Ladke malum ko aagosh mai lena

logomaqbooliya

kisi jagah ka hakim hone ki dalil.