khwab mein Maal Kaseer dekhna

logomaqbooliya

Khwab main maal kaseer dekhna faqeer ke liye maal kaseer hai daleel allah taala ka farman hai aur khazane jama kiye hue sone aur chani ke.