khwab mein malai (Balai) khana

logomaqbooliya

kahi se rupiya hath aye mufat mai esh uthae aur kuch ne tabeer iski baraks kahi.