khwab mein Qatal dusre ka karna

logomaqbooliya

maktul par julam karne ki dalil.