khwab mein Rasta sidha dekhna

logomaqbooliya

deen va islaam par rahne ki dalil hai.