khwab mein Rogan dekhna

logomaqbooliya

Rogan sar par malna
sare kam thik taur par ho.
Rogani rozi dekhna

maal halaal milne ki dalil hai.
Rogan jard dekhna
ranz va gam ki nishani.
Rogan siyah dekhna
safar se salamat gar wapas aane ki alaamat hai.