khwab mein Sher ka gosht khana

logomaqbooliya

kisi hakim jabardast jaabir se maal hasil hone ki dalil hai.