Islam

khwab mein Kanty Dar Pauda dekhna

Khwab main use dekhna munafiqat aur chughalkhori ki daleel hai. Read More

khwab mein Kapde dhona

gunaaho se paak hona. Read More

khwab mein Kaniz ko bechna

ranz va gam se aajadi. Read More

khwab mein Kasai dekhna

malkul maut ane ki dalil. Read More

khwab mein Qasam khana ya khilwaana

khayanat ki dalil. Kasam khanaroji kam hone aur musibat uthane ki dalil. Read More

khwab mein Qatal hona ya apna sar juda dekhna

apni tarif kisi se sune, marz se shifa, karz ada ho, haz kare. Read More

khwab mein Qatal dusre ka karna

maktul par julam karne ki dalil. Read More

khachar ka khwab dekhna

safar ki dalil hai. Read More

khwab mein Khachchar ghair par sawar hote dekhna

maalik khachchar ki aurat se be imaani karna. Read More

khwab mein Khachchar ka gosht khana

kharab aurat ka maal hath aye aur beja sarf ho jaye. Read More