Khawab Ki Tabeer

khwab mein Ghode ko shokhi aur shararat karte dekhna

kisi maasiyat ke muratkib hone ki dalil hai. Read More

khwab mein Ghee ka kuppa dekhana

tijarat mai fayada hone ki dalil. Read More

khwab mein Gharoor O Takabur

Khwab main us ki taabeer haqeer hona aur mansab se nazool hai us ki ye taabeer us aadmi ke huq main hai jo taraqqi aur logon main wajahat ka khwahan hai. Read More

khwab mein ghonsla dekhna

1. us ki dalaalat zina karne wali aurton ke makanat aur manqata qism ke logon ki masajid par hoti hai.2. khwab main ghonsla us aadmi ka ghar hai jis par parinda dalaalat karta hai.3. kabhi ghonsle se muraad beewi hoti… Read More

khwab mein Ghee dekhna ya khana

1. us ko khwab main dekhna ilm e naafe aur shahabat se khalis touheed par dalaalat karta hai aur baaz dafaa ye dalaalat karta hai us aurat par jo jamaa ke inteha par apni taraf maail karne wali ho.2. jis… Read More

khwab mein gharon ki hifazat dekhna

1. khwab main us se muraad allah taala ke raaste main pahra dena hai.2. aur ye beewi ke saath shaghaf aur namaz ke saath taaluq ko bhi zaahir karta hai.3. aur kabhi ye ruju karne raiza raiz hone aur nuqsaan… Read More

khwab mein gharon ke nishanat dekhna

1. waaz wa naseehat par dalaalat karte main aur kabhi nashe saalon aur aasaar par bhi dalaalat karte hain ya un ke ayaam par.2. aur apne shahar ke majajareen ke daubara jama hone par.3. aur amar bil maaruf nahi an… Read More

khwab mein Ghar zameen par dekhna

1. khwab main kisi ke ghar daakhil hona duniyawi maamlat main us par ghalib hone ki daleel hai.2. khwab main agar kisi imame waqt ke ghar daakhil ho kar us main thahara aur mutmain ho toh badshah us ko apne… Read More

khwab mein Ghar zameen par dekhna

farjand paida hone ya ladki paida hone ya aur koi nek kaam hone ki dalil. Read More

khwab mein Ghaltiii dekhna

Us ka khwab dekhna ghamon, naraazgi aur cheezon ko ghair mahal main rakhne par daal hai. Read More