Khawab Ki Tabeer

khwab me Ghabeeraa (cheena Ki Sharab/ek Qism Ka Podha)

1. mazkurah darakht ka khwab main dekhna thodhi rozi par daal hota hai ye darakht khwab main dekhna aazmi aadmi par bhi daal hota hai, baaz hazraat ne ye taabeer bayan ki hai ki us se muraad logon ko ayesa… Read More

khwab me Ghaas dekhna

1. khwab main sabza dekhna deeni durustgi aur khair ki daleel hai.2. khwab main apni hatheli par ghaas ughana apni beewi ko kisi dusre ke saath dekhne ka ishara hai.3. haath ke pusht par ghaas ughana us ke marne aur… Read More

khwab me Ghanti dekhna

1. jars ki dalaalat badshahat ki taraf se aalaan karne wale aur azaan dene wala shakhs par hoti hai.2. jars ko jaanwaron ke galon main dekhna khair ki daleel hai.3. aur kabhi uski dalaalat safar par bhi hoti hai.4. eeisaiyon… Read More

khwawab me Ghar Men Madfon Ya Poshidah Chezen dekhna

1. uski dalaalat aurton ke mahfooz aur murdon ke anfiyat hone par hoti hai aur ye khwab maal wa aulaad ke mushtaba na hone ki bhi alaamat hai.2. kabhi uski dalaalat bukhal par aur kisi ilmi zaroorat ya deegar zaroorat… Read More

khwab mein Ghode ka gosht khana

rozi halaal aur mard nek naam aur farakhi ki dalil. Read More

khwab mein Parda Karna

(parda)Ye khwab main allah taala ki itaat se nikal kar aur azaab ke mustahik hone par dalaalat karta hai farmane khudawandi hai “kya woh maamun ho gaye ki aaye allah ki taraf se dhanpne wala azaabane se” khwab main parda… Read More

khwab mein Gheebat Karna

1. khwab main gheebat karna bedari main barkat ko khatam karne par dalaalat karta hai is liye ki gheebat hasnaat ko us tarah kha jati hai jese lakdi ko aag kha jaati hai.2. agar koi khwab main dekha ki woh… Read More

khwab mein ghee frosh dekhna

1. us ka khwab main dekhna bade aalam par aur mukhtalif fazaail wale par aur logon ke saath ilm aur maal main shikat karne par dalaalat karta hai aur khlud ko dekha ki woh us jesa ban gaya hai toh… Read More

khwab mein Ghoray Ki Kimat Rang Hona

Khwab main kimiyat rang ka ghoda dekhna izzat aur bulandi ki daleel hai baaz ne kaha hai ki ye daulat mand aurat ki alaamat hai. Read More

khwab mein Ghulail dekhna

(bala nageeni)hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main bala nageeni haath main rakhna daleel hai ki us ko kisi se madad aur quwat na hogi, aur agar khwab main dekhe ki bala nageeni naram chup se… Read More