Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein gharon ki hifazat dekhna


1. khwab main us se muraad allah taala ke raaste main pahra dena hai.

2. aur ye beewi ke saath shaghaf aur namaz ke saath taaluq ko bhi zaahir karta hai.


3. aur kabhi ye ruju karne raiza raiz hone aur nuqsaan hone aur nafsani khwahishat ke tootne par bhi dalaalat karta hai.

4. aur rabaat main alhayedagi us main rihaaish pazeer us ke shatiyon par dalaalat karta hai bhook ki alhayedagi bhook par dalaalat karti hai aur haal ke muwafiq hone par bhi aur chalees aadmiyon ki alhayedagi rutba aur waada ke pura karne par dalaalat karta hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!