Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein ghode ke khur dekhna

1. khwab main ghode ke khur dekhna ilm par dalaalat karta hai.

2. agar dekhe ki us ke nishanat par chal raha hai toh rizaq aur waate maal ki daleel hai bil khusus jabki woh ghoda badshah ya us ke kisi fursatadah ka ho kabhi khur dekhne se muraad ek jagah se dusri jagah muntaqil hona bhi hota hai. khwab main khur dekhna gumrah ke liye hidayat hai.


3. jo shakhs ghodon ko dekhe bhaghair pane ghar main unke khuron ki taap sunta hai toh ye baarish aur selaab ki taraf ishara hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!